KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

Szakmai konzultációs munkacsoport, amelyet a helyi önkormányzat, a kábítószer probléma kezelésének céljából hozott létre.

Célkitűzések

 

 

1. A drogprobléma társadalmasítása operatív csomag

 

1. 1 Regionális tanácskozások szervezése és részvétel a fórumokon

A városi KEF működése szempontjából hasznos tapasztalatszerzési lehetőséget jelent, ha bizonyos időközönként részt vesz más települések kábítószerügyi egyeztető fórumaival közös tanácskozáson. Ezen kívül a Sz.Sz.B megyei KEF-al külön együttműködési megállapodás keretén belül kell szoros munkakapcsolatot, alakít ki.

 

1. 2 KEF iroda:

A KEF iroda elérhetősége:(4600 Kisvárda, Wesselényi u. 34. Tf/fax: 06-45-405-029. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját információgyűjtéssel, annak továbbításával, koordinációval segíti. Egyrészt a KEF tagjai számára juttatja el a működéshez szükséges információkat, másrészt az iskolák, humánszolgáltató intézmények, és együttműködő civilszervezeteket folyamatosan tájékoztatja. Az iroda dinamikus és naprakész működéséhez szükséges technikai háttér és humán erőforrás biztosított.

Az ott tárolt adatbázisokkal és intézményi kapcsolatok folyamatosságával még hatékonyabban segíthetik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját.

 

1. 3 Városi drogellenes konferencia

2011. áprilisban a KEF városi drogellenes konferenciát tartott a helyi szakemberek, meghívott külső előadók a problémában leginkább érintett korosztály és a szülők bevonásával. A konferenciát évente meg kell szervezni.

 

1. 4 Nyilvános média- és dokumentumtár létrehozása

A KEF irodában kaphat helyet a városi drogprevenciós média- és dokumentumtár mely a média, a döntéshozók, és a szakemberek számára gyűjti és rendszerezi a városban elérhető

drogprevenciós papíralapú, audiovizuális és elektronikus kiadványokat. Emellett a dokumentumtár kézikönyvtárat tart fenn, elsősorban az iskolai drogprvenciós munkát segítő kiadványokat.

 

1. 5 Helyi drogellenes kiadványok

A drogprobléma társadalmasítását segíti elő egy olyan papíralapú városi kiadvány elkészítése, amely elsősorban a tanulóknak és szülőknek szól, s aktuális információkról, a drogokról, a probléma kezelésének módjairól, illetve a segítő helyekről szól. A kiadvány tervezett példányszáma 5. 000 db.

A városban dolgozó humánszolgáltató szakembereknek (orvosoknak, pedagógusoknak, szociális munkásoknak, védőnőknek stb.) és intézményeknek CD formájában készül kiadvány a városi droghelyzetről, a probléma kezeléséről, a segítő/támogatói/szolgáltatói háttér részletes bemutatásával. A tervezett példányszám: 50 db. CD

 

1. 6 Sajtórovat indítása

A lakosok széles tömegéhez a helyi médián keresztül kell eljutni. Ennek érdekében a Kelet-magyarországban, a Kisvárda újságban állandó drogügyi rovatot kell létrehozni, valamint a

Zemplén TV-ben rendszeressé kell tenni a téma megjelenését filmek és arra épülő

Esetmegbeszélésekkel (pl. Beszéljünk róla.)

 

1. 7 Várda Droginformációs Rendszer kialakítása, adatgyűjtés és hiányzó helyi kutatások szervezése

A drogellenes munka alapfeltétele, hogy a szakemberek pontosan ismerjék a probléma alakulásának tendenciát. Jelenleg az érintett intézmények eltérő struktúrában gyűjtik a kliensforgalmi adataikat. Ezt – szem előtt tartva a kötelező adatszolgáltatási struktúrákat – részben egységesíteni, és az adatszolgáltatást a város felé rendszeresíteni kell (Várda Droginformációs Rendszer) néven.

Ezen túlmenően szükség van új empirikus kutatások készítésére elsősorban a leginkább veszélyeztetett korosztály illetve szüleik, valamint a problémával foglalkozó szakemberek körében.

 

1. 8 Városi internetes drogportál és on-line tanácsadó

Sem az információk széles körű terjesztése, sem a szakemberek közötti kapcsolattartás nem képzelhető el egy rendszeresen karbantartott városi drogportál létrehozása nélkül. A portálon elérhető lesz anonim on-line tanácsadó szolgálat.

 

2. A prevenciós munka fejlesztése operatív csomag

 

2. 1 Iskolai drogügyi koordinátorok segítése

Jelenleg 3 fő drogügyi koordinátor van a városban.

Az iskolai drogügyi koordinátorok hálózata az iskolai prevenciós munka fontos bázisa lehet, ha megfelelő szakmai, technikai és anyagi támogatásban részesülnek, ha munkájukhoz szükséges technikai eszközöket minden iskolában szabadon használhatják. Minden iskolaigazgatónak biztosítania kell, hogy a drogügyi koordinátorok használhassák iskolájuk eszközeit (számítógép, e-mail, telefon, fax, fénymásoló).

Munkájuk anyagi támogatása a városi költségvetés terhére történhet a mindenkori minőségi bérpótlék 100%-ával (jelenleg 7800 Ft/hónap).

 

2. 2 Óvodai és iskolai egészségtervek készítése

Pályázati rendszer keretében ösztönözni kell, hogy készüljenek el az óvodai és iskolai

Egészség-tervek. Ezek alapját képezhetik az iskolai drogprevenciós munkának is. Az egészségtervek készítéséhez szakértői anyagot illetve szaktanácsadói segítséget kell nyújtani az intézményeknek. Ezzel párhuzamosan az egészséges iskola/óvoda címre minden évben pályázatot kell kiírni, aminek értékelési alapja az egészségtervek megvalósítása.

 

2.3 D.A.D.A program támogatása

A rendőrség bűnmegelőzési alosztálya jelenlegi korlátozott humánerőforrásai miatt nem tudja kielégíteni az iskolák D.A.D.A program iránti igényét. A programhoz nyújtott támogatás lehetővé teszi a humánerőforrás erősítését, ezáltal a rendőrségi iskolai prevenciós program bővülését a városban.

 

2. 4 Drogprevenciós alap vagy közalapítvány létrehozása

A városi drogprevenciós munka elősegítésére, létre kell hozni egy elkülönített alapot, amelynek a felhasználása pályázati úton történhet. A pályázatoknál előnyben kell részesíteni a komplex programokat. Egy-egy nyert programhoz minimálisan 100. 000 Ft támogatást kell nyújtani.

 

2. 5 Vállalkozói forrásteremtés ösztönzése

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a helyi vállalkozások hogyan tudnának hozzájárulni a városi drogprevenciós munka költségeihez és a társadalmi károk enyhítéséhez. (pl. helyi adóról szóló rendelet módosításával, iparűzési adó drogprevenciós célra való felajánlásának lehetőségével).

 

 

2. 6 Szabadidős programok bővítése

A rendszeres és változatos (délutáni és hétvégi) programkínálat, szabadidős működési és szervezeti feltételrendszer biztosítása hozzájárul a drogprobléma kialakulásának megelőzéséhez. A szabadidő eltöltései lehetőségek kínálatában évi kétfordulós pályázati formában ösztönözni, támogatni kell az egészséget szolgáló, közösségfejlesztő programokat.

Ezen belül prioritást kell adni a következőknek: a kollégiumi szabadidős programok fejlesztése, a civil szervezetek programkínálatának bővítése, propagálása, együttműködés ösztönzése a történelmi egyházak ifjúsági csoportjainak képviselőivel és a plébániai közösségekkel együttműködés, az iskolai szabadidő szervezők működésének támogatása és városi koordinációja; diákönkormányzatok, öntevékeny ifjúsági csoportok, klubok programjainak támogatása; sportolási lehetőségek kibővítése a városban iskolai sportpályák felújításával, tornaszertárak eszközbeszerzéseinek támogatásával

 

2. 7 Prevenciós humán erőforrás képzése

A városban dolgozó humán szakemberek szakmai fejlődéséhez városi szervezésű továbbképzést kell indítani. Ezen belül kiemelten kell kezelni a drogügyi koordinátorok képzését, prevenciós munkát végző civil szervezetek szakmai kompetenciájának fokozását és a kollégiumi nevelőtanárok szakmai felkészítését. A szakmai ismeretek bővítésén túl az érintettek informatikai tudását is jelentősen fejleszteni kell.

 

2. 8 Humán erőforrás bővítése

Kisvárdán az iskolák veszélyeztetése változó. Szükséges a krízises, hátrányos helyzetű iskolákban főállású gyermek és ifjúságvédelmi feladatot is ellátó pedagógust alkalmazni (általános és középiskolák, szakmunkásképzők). Ezen túl szükség van egy kórházi

addiktológiai osztály létrehozására, főállású iskola pszichológusra, aki a diákok

számára könnyen és folyamatosan elérhető.

Nagyon fontos az önkéntesek bevonása is. A városban élő humán szakos (orvos,

szociális munkás, teológus, pedagógus, pszichológus, stb.) főiskolás és egyetemista hallgatók

aktív, és szervezett bevonására a városi drogprevenciós munkába.  A tevékenységekben,

a célok elérésében egy Ifjúsági Koordinációs Iroda létrehozása, működtetése és a kortárssegítő képzés nagy szerepet kaphat.

 

2. 9 Kortárs segítők működésének segítése

A kortárssegítők képzésének támogatása a Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium által

pályázati úton finanszírozott, ezen a területen az információ áramoltatásához szóróanyagokra

van szükség, valamint nagy segítség az önerő város általi megfinanszírozása. Biztosítani kell

továbbá a kiképzett fiatalokkal való folyamatos kapcsolattartás és szupervízió lehetőségét.

 

2. 10 Drogellenes információs pontok, sarkok létrehozása

A Kisvárdai  orvosi rendelők, védőnői tanácsadók váróhelyiségeiben, az iskolák

folyosóin információs sarkokat kell kialakítani, ahol ismertető anyagok, szóróanyagok

kerülnek ki.

 

2. 11 Konferencia részvétel támogatása

Nem kell hangsúlyozni, milyen fontos, hogy a szakemberek tájékozódjanak a szakterületüket

érintő legfontosabb eredményekről. Ennek megfelelően támogatni kell a városban dolgozó

szakemberek konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét.

 

3. A gyógykezelés támogatása operatív csomag

 

3. 1 Együttműködés a megyével a drogambulancia létrehozása érdekében

A gyógykezeléssel kapcsolatos intézményi hiányosságok csak a megyével együttműködve

pótolhatók. A drogambulancia létrehozásának feltételei: tárgyi feltételek (vizsgálóhelyiség,

adminisztratív helyiség, váró, személyzeti WC, betegek részére WC nemenként, vizelettesztre

alkalmas helyiség, orvosi szoba, csoportszoba, íróasztalok, székek, vizsgálóágy, rögzített

gyógyszeres páncélszekrény, anyag- és eszköztároló szekrények, zárható dokumentumtároló-rendszer,

mozgatható vizsgálólámpa, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, sürgősségi táska,

személyi számítógép, telefon, diktafon) Személyi feltételek: pszichiáter (heti 20 gondozási

óra), pszichológus, segítő foglalkozású diplomás (szociális munkás, gyógy-pszicho-pedagógus,

konzultáns stb.), jogász, asszisztens. A drogambulancia területén

elvégzendő vizsgálatok: vizelet-gyorstesztek (drogonként legalább 50 db);

pszicho-diagnosztikai személyiségteszt, ASI (addikció súlyossági teszt).

Az együttműködés keretében a megye és a város közös finanszírozásában kell kialakítani az

új, hiánypótló intézményt.

 

3.2 Ártalomcsökkentő programok támogatása

A tűcsere és metadon programok működtetését egészségügyi kereteken belül az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásában lehet megvalósítani, elsősorban a Megyei

Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együttműködve.

Az ártalomcsökkentés nem csak és kimondottan tűcsere és metadon programot jelenti, hanem

mindazt a kezelést és beavatkozást, amely a szekunder prevenció területén belül történik. Ide

tartoznak - tevékenységüket tekintve - az alacsonyküszöbű intézmények, amelyek egyéni

segítő beszélgetésekkel, csoportfoglalkozásokkal, önsegítő csoportokkal próbálják azokat az

ártalmakat csökkenteni, melyek a szerhasználót fenyegetik. Ezek a programok természetesen

a Nyíregyházi Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház Addiktológiai Osztállyal együtt tudnak csak biztonsággal működni.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg működő alacsonyküszöbű intézmények törvényileg

még nincsenek szabályozva, és nem szerepelnek a Szociális Törvényben, (folyamatban van,

s remélhetőleg 2004.januártól megoldódik), a helyi kábítószer probléma visszaszorítása

érdekében kiemelten fontos szerepet kap ezen intézmények megerősítése. Amíg az állami

finanszírozás nem rendeződik, rászorulnak ezek a civil alacsonyküszöbű intézmények a város

anyagi támogatására.

 

3. 3 Egészségügyi szakemberek továbbképzése

Az orvosok és az orvosok mellett tevékenykedő egészségügyi dolgozók (védőnők, ápolónők,

asszisztensek) felkészítését, továbbképzését támogatni és ösztönözni kell. A városban dolgozó

házi gyermekorvosokat, háziorvosokat a kötelező továbbképzéseik során tájékoztatni kell a

városban működő prevenciós programokról és a gyógykezelések helyi lehetőségeiről.

Célszerű, hogy alkalmanként a drogprevenciós munkában résztvevő orvosok, védőnők,

egészségügyi dolgozók, közös továbbképzésen vegyenek részt a drogkoordinátorokkal és

gyermek és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógusokkal, a hatékonyabb munka érdekében.

 

4. A kínálatcsökkentést támogatása operatív csomag

 

4. 1 Szigorúbb hatósági ellenőrzés

A nem dohányzók védelméről szóló törvény és a 18 éves korlátok betartása miatt valamint

szigorúbb ellenőrzések érdekében rendszeres rendőri járőr szolgálatot kell biztosítani a

szórakozó helyek környékére a frekventált időpontokban és a járőrszolgálatot ki kell

egészíteni a fogyasztóvédelem, és az ANTSZ munkatársával.

 

4. 2 Akcióhatékonyság növelése

A kínálatcsökkentést célzó akciók hatékonyságának növelése érdekében állandó, személyes

kapcsolattartást kell kialakítani a kábítószerügyekben dolgozó szakemberek, ill intézmények

megbízott munkatársai között. Ezt folyamatos tréningekkel, esetmegbeszélésekkel,

oktatásokkal kell biztosítani.

 

4. 3 Gyógyszer hozzáférésének csökkentése

Az iskolai elsősegély ládák tartalmát és a pedagógusok által gyermekeknek adott

gyógyszereket szigorúbban kell ellenőrizni. Ennek érdekében tanulmányt kell készíteni arról,

hogy a tanulók hol, mikor és milyen körülmények között milyen gyógyszerekhez juthatnak

hozzá.

A gyógyszerészek, gyógyszertárban dolgozók részére oktatásokat kell tartani, fel kell hívni a

figyelmet a vényhamisításra, valamint a receptekkel elkövetett bűncselekményekre. Célszerű

jelző rendszert kell kialakítani, hogy a gyanús esetekről a rendőrség azonnal tudomást

szerezzen.

 

Összefoglalás, konklúzió

Városunkban a promóció, mint szemlélet teljes mértékben hiányzik mind az

intézményi, mind a lakossági közegből. Az utóbbi évektől koordináltabb iskolai primer

prevenció kezdődött, ám Kisvárdán a lefedettség csekély, a programok

esetlegessége miatt vannak átfedések.

Az egészségügyi, a szociális intézmények hálózata alulfejlett a droghasználók

kezelésének tekintetében. A tercier prevenció (visszaesés megelőzése), rehabilitáció

intézményrendszerének egyes elemei hiányoznak. A kínálatcsökkentés intézményei is

fejlesztésre szorulnak.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 5
Heti: 7
Havi: 159
Össz.: 3 692

Látogatottság növelés
Oldal: Kef Célkitűzései
KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM - © 2008 - 2018 - vardakef.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »