KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM

Szakmai konzultációs munkacsoport, amelyet a helyi önkormányzat, a kábítószer probléma kezelésének céljából hozott létre.

ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJAA környezeti- és egészséges életre nevelés társadalmi szükségességét ma már senki sem vonja kétségbe. Mint minden nevelési területen itt is a legfontosabb szerepe az iskolának és a családnak van. Különösen fontos, hogy a településen, ahol élünk, a különböző társadalmi és közösségi hatások felerősítsék egymást, hiszen gyermekeink, fiataljaink egészségét, életét befolyásolhatja, hogyan dolgoznak egymás mellett működő közösségeink, szervezeteink.

Egyesületünk megalakulásától kezdve kiemelkedően fontosnak tartja, ezért folyamatosan részt vesz, részt vállal az iskolai egészségfejlesztéssel összefüggő nevelési tevékenységekben.

Településünkön, Kisvárda városban 6 általános és 6 középiskola működik. Több mint 5000 tanuló részére biztosítanak képzést, oktatást. Valamennyi intézmény elkészítette Pedagógiai

programját, amelyeket a helyi önkormányzat koordinációjának jóvoltából többek között egyesületünk is megismerhetett. Napi munkakapcsolatokat ápolunk és tartunk fenn ezekkel a nevelési és oktatási intézményekkel. Kölcsönösen segítjük és támogatjuk az ifjúságot érintő programok megvalósítási folyamatait. Egyesületünk egyik fő tevékenységi köre, az egészséges életmódra nevelés, így kézenfekvő, hogy ezen a területen ajánljuk fel segítségünket, közreműködésünket az említett intézményeknek. Akik készséggel fogadják karitatív jellegű tevékenységeinket, szolgáltatásainkat. Így az is értelemszerű, hogy szakmai programunkat a közintézmények programjainak figyelembevételével fogalmazzuk meg, állítjuk össze.

1. A gyermekek, a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal kell, hogy rendelkezzenek saját egészségük megőrzése és védelme érdekében.

 
Együttműködésünk során a tanulóknak igyekszünk bemutatni, az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységeinket, egészségügyi szolgáltatásainkat, az egészségbarát viselkedésformákat.

 
Az iskolák tanulói, életkoruknak megfelelő szinten bekapcsolódhatnak, foglalkozhatnak - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében- az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel.

 

Így többek között:

  • a személyes higiéniával, 
  • az egészséges táplálkozás formáival, 
  • az alkohol- és kábítószer-fogyasztás problematikájával, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésével.
  • a családi és kortárskapcsolatok fontosságával, 
  • a környezetvédelem szükségszerűségével, fontosságával, 
  • az aktív, egészséges életmódra neveléssel, a testmozgás és sportolás szükségszerűségével,
  • a szexuális felvilágosítás és fejlődés lehetőségeivel. 2. Az egészségnevelés, az egészségfejlesztés az iskola és a civilszervezetek minden pedagógusának, szakemberének illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak fontos feladata.


3. Az egészségfejlesztés iskolai területei:

Az iskolai egészségnevelésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát megértsék, az ezzel kapcsolatos beállítódásaik szilárdak legyenek, s konkrét egészségügyi tevékenységekben megalapozódhassanak.


Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, ezzel összefüggő összes pedagógiai tevékenységébe be kell épülnie.

 

Egyesületünk az alábbi szempontok figyelembevételével segíti és támogatja az iskolai egészségfejlesztési programokat:

- szorgalmazza, a tanulók saját egészségi állapotának megismerését,


- hangsúlyozza az egészséges testtartás, a mozgás, a sportolás fontosságát,


- emberi értékeink ismeretét és megbecsülését,


- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepét,


- a betegségek kialakulásának elkerülését, a gyógyulási folyamatok segítését,


- a barátságok, a párkapcsolatok, kisközösségek, a szexualitás szerepét az egészségben,

   
- a személyes krízis helyzetek felismerését, a kezelési stratégiák megismerését,

 
- a tanulást és a tanulás technikáinak megismerését, alkalmazását,

 
- a szabadidővel való gazdálkodás szerepét, értelemszerű kitöltését,

 
- a rizikó vállalásának szükségét és kezelésének határait,

 
- a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzését, a függőségek elkerülését,

- a drog prevenciós folyamatokban való önkéntes közreműködés vállalását,

- az ideális tanulási környezet kialakításában való részvételt,

- a természethez való pozitív viszonyt, az egészséges környezet megőrzésének jelentőségét.

A mindennapos mozgás és testnevelés megszervezésének segítését:

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen testtartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség, stb. Ezek az általános iskolában kezdődő elváltozások rendszeres testmozgással, célirányos gimnasztikával, sportolással megelőzhetőek lennének.

Az elváltozások gyakorisága nem igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk nekik segíteni, ha ösztönözzük őket és megadjuk számukra a lehetőséget a mindennapi testmozgásra.

A testnevelési órákat az órarendbe építve, tanóraként kell megszervezni a tanulók részére. Az iskola a tanulók számára a mindennapos testnevelést, minden tanévben kötelező délelőtti tanórákon szervezi meg, amely óraszámokból 1- 1 órát tömegsport rendezvényeken való részvételre fordíthatnak (egyesületünk rendezvényein való részvételre).

A testnevelés és a tömegsport rendezvényeire fordított órák pontos idejét tanévenként az iskolai órarend tartalmazza. A résztvevők jelenlétét, az órákat, a foglalkozásokat tartó pedagógusok, szakembereink, oktatási naplók vezetésével kontrollálják.

A./ Céljaink, alapelveink és törekvéseink:
- minden iskolai tanuló, minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban.
- testnevelési órákon, tömegsport rendezvényen megfelelő terhelést kapjon.
- minden alkalommal legyenek a helyes testtartást, a helyes légzést kialakító gyakorlatok.
- igények szerint legyen lehetőség különböző funkciójú gyógytorna gyakorlatokra is.
- a testnevelés, a sportolás, a testmozgás, örömöt és sikerélményt jelentsen a gyerekeknek.
- érvényesüljön a testnevelés, a testmozgás személyiségfejlesztő hatása.
- tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében ( pl. szabadidősportok, labdajátékok, aerobik, mazsorett, stb. szorgalmazása).

A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal (testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető!

B./ A mindennapos testedzés általunk is támogatott formái:
- heti legalább 5 testnevelés óra, melyből 1 óra tömegsport rendezvényen való részvétel.
- sportköri, ill. tömegsport órák lehetősége minden tagozaton legyen biztosított.


Tömegsport rendezvényeket az adott tanév eleji igényfelmérések alapján szervezzük:
amit ajánlunk: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, játékos testedzések.

A napközi otthoni szolgáltatásokat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként tornatermi vagy udvari testnevelési foglalkozáson vehetnek részt minden nap.

Más sportágak rendezvényein való igények kielégítése, önköltséges formában kerül megszervezésre.


4. Az iskolai egészségfejlesztést szolgáló tevékenységi formák:

a) Tanórai munkákban:

 Mindennapos testnevelés szorgalmazása az egészségfejlesztés sikeréért!

Színterei: szaktárgyi órák, játékos testmozgások, túrázás a természetben,
tömegsportrendezvényeken való részvétel, egyéb délutáni sportolási lehetőségek.

Napközis és tanulószobai szabadidős tevékenységek kitöltésének szervezése, segítése.

A megfelelő tantárgyakkal összekapcsolt mindennapi higiénés szokások kialakításának segítése. A természetismeret illetve biológia, osztályfőnöki órák keretében egészségneveléssel kapcsolatos témák feldolgozását segítjük.

Napjainkban az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő ellenőrzést szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Alapvetően nem arra építünk, hogy a betegségek bekövetkeztével riogassuk a fiatalokat, hanem olyan életmódbeli utakat kínáljunk fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a mindennapi élet részét képezze, amely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai lehetőségeit.

Az egészségmegőrző tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését. Mindezek szakmai-politikai változásokat feltételeznek. Tudjuk, hogy a társadalmi és környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják az egészséget. Hangsúlyozzuk, hogy egészségügyi szolgáltatásaink igénybevételével a tanulók növekvő beleszólási jogot kapnak,

 azt is, hogy az egyének, a nem-szakemberek is szolgáltatásaink értő felhasználóivá válnak.b) Tanórán kívüli tevékenységek, amelyekből egyesületünk jelentős részt vállal:

Napközis foglalkozások idejére, pl. egészségügyi rendezvénysorozatok szervezése, egészségügyi felvilágosító előadások tartása, egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedők rendezése, gyalogtúrák, tömegsportrendezvények szervezése.


Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek egyéb színterei:


egészségügyi szakszolgálatok munkájának segítése: iskolaorvosi felügyelettel, védőnői

szolgálattal való együttműködés, általános egészségügyi felmérésekben való részvétel, tanulók drog prevenciós tevékenységekbe vonása, felvilágosító előadások tartása, elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése, fontos egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

5. Szakmaközi segítő kapcsolatok működtetése:

SZMK, Egészségügyi Alapellátási Intézmények, iskolaorvos, védőnő, fogorvos, Vöröskereszt, Pedagógiai Intézet, Gyermekjóléti Szolgálat, Rendőrség, Egyházak, Civilszervezetek közötti kapcsolatok ápolása, pedagógiai programba vonása.

6. Drogprevenció: együttműködésünk egyik kiemelt területe. A helyi KEF stratégiája alapján.

A gyerekek között nagy egyéni különbségek vannak érettségben, tájékozottságban, érdeklődésben, szocializációs ellátottságban. Nagyok a különbségek az egyes családok belső viszonyaiban is: mennyire nyíltan mernek beszélni a "„kényes” témákról.
Csak hozzávetőlegesen lehet megmondani, hogy hány éves korban milyen témák ajánlhatók a szülők és az iskola számára a drogokkal kapcsolatban.
Akár a családról, akár az iskoláról van szó, a legális drogok /alkohol, cigaretta/ és az illegálisak /kábítószerek/ a megelőzés szempontjából nem választhatók el: nem lehet csak kábítószer megelőzést folytatni az iskolákban.

Többnyire az iskolai osztályfőnöki órákon beszélünk a drogok veszélyeiről, problémáiról, a függőségek elkerülésének lehetőségeiről. Ezekről a témákról is csak az egészségfejlesztés tágabb körében tárgyalunk, hiszen a drogozás részét képezi az egészség – betegség fogalomkörnek.

Alkalomszerűen kábítószer-prevencióval összefüggő projektekbe vonással képezünk önkéntes

segítőket, önkéntes jelentkezőkből, ilyen irányú szolgáltatásaink eredményesebb megvalósításához. Az iskolák Hála’ Istennek partnereink ezekben a tevékenységekben is. Mind egyesületünk, mind az oktatási intézmények részt vállalnak a

Kisvárdai Kábítószer Egyeztető Fórum tevékenységeiből, munkájából.

A helyi drogstratégia kidolgozásában valamennyien részt vettünk. Így a KEF koordinációs tevékenységének köszönhetően képben vagyunk az aktuális tennivalókban, amelyek összehangoltak és eredményesek.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 5
Heti: 10
Havi: 162
Össz.: 3 695

Látogatottság növelés
Oldal: Iskolai egészségfejlesztési program
KISVÁRDA VÁROS KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM - © 2008 - 2018 - vardakef.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »